百家姓全文及拼音

 你能数号码?,上面赞同知道一下百家姓全文及拼音吧,怀胎你想要。!

 百家姓全文目录册及汉语拼音(原始的分开,单姓

 Zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng

 赵   钱    孙 李  周  吴  郑    王

 féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng

 冯    陈   褚  卫  蒋     沈   韩 杨

 zhū qín yóu xǔ hé lǚ shī zhāng

 朱  秦  尤  许  何 吕 施  张

 kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng

 孔   曹  严  华   金  魏  陶   姜

 qī xiè zōu yù bó shǔi dòu zhāng

 戚 谢   邹 喻 柏  水   窦   章

 yún sū pān Gě xī fàn péng láng

 云  苏 潘  葛 奚  范  彭    郎

 lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng

 鲁 韦     昌 马  苗   凤   花  方

 yú rén yuán liǔ fēng bào shǐ táng

 俞 任  袁    柳  酆   鲍  史  唐

 fèi lián cén xuē léi hè ní tāng

 费   廉   岑  薛  雷  贺 倪 汤

 téng yīn luó bì hǎo wū ān cháng

 滕    殷 罗  毕  郝  邬 安  常

 yuè yú shí fù pí biàn qí kāng

 乐  于  时 傅 皮 卞    齐 康

 wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng

 伍 余 元   卜  顾 孟   平   黄

 hé mù xiāo yǐn yáo shào kān wāng

 和 穆 萧    尹  姚  邵   堪  汪

 qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng

 祁 毛  禹 狄 米  贝  明   臧

 jì fú chéng dài tán sòng máo páng

 计 伏  成     戴 谈  宋    茅 庞

 xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng liáng

 熊     纪 舒 屈  项    祝 董     梁

 dù ruǎn lán mǐn xí jì má qiáng

 杜 阮    蓝 闵  席  季 麻 强

 jiǎ lù lóu wēi jiāng tóng yán guō

 贾  路 娄   危   江   童   颜  郭

 méi shèng lín diāo zhōng xú qiū luò

 梅   盛    林 刁    钟    徐  邱 骆

 gāo xià cài tián fán hú líng huò

 高   夏  蔡  田   樊 胡  凌   霍

 yú wàn zhī kē jiù guǎn lú mò

 虞 万   支 柯 咎   管   卢 莫

 jīng fáng qiú miào gàn xiè yìng zōng

 经    房  裘   缪   干  解  应    宗

 dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng

 丁    宣   贲  邓   郁  单  杭   洪

 bāo zhū zǔo shí cuī jí niǔ gōng

 包   诸 左  石   崔  吉 钮  龚

 chéng jī xíng huá péi lù róng wēng

 程    嵇  邢   滑  裴  陆 荣   翁

 xún yáng yù huì zhēn qū jiā fēng

 荀   羊  於 惠   甄   曲  家 封

 ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng

 芮  羿  储 靳   汲 邴   糜  松

 jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng

 井    段  富  巫 乌 焦   巴 弓

 mù kuí shān gǔ chē hóu mì péng

 牧 隗  山   谷 车   侯  宓 蓬

 quán xī bān yǎng qīu zhòng yī gōng

 全   郗 班   仰   秋  仲    伊  宫

 níng qiú luán bào gān tǒu lì róng

 宁    仇  栾  暴   甘  钭  厉  戎

 zǔ wǔ fú líu jǐng zhān shù lóng

 祖 武 符 刘  景    詹   束  龙

 yè xìng sī shào gào lí jì bó

 叶 幸   司 韶    郜  黎 蓟 薄

 yìn sù bái huái pú tái cóng è

 印  宿 白   怀  蒲  台  从   鄂

 suǒ xián jì lài zhuó lìn tú méng

 索    咸 籍 赖  卓    蔺  屠  蒙

 chí qiáo yīn yù xū néng cāng shuāng

 池   乔  阴  郁  胥 能   苍   双

 wén shēn dǎng zhái tán gòng láo páng

 闻   莘   党   翟   谭  贡   劳  逄

 jī shēn fú dǔ rán zǎi lì yōng

 姬  申  扶  堵 冉  宰  郦 雍

 què qú sāng guì pú níu shòu tōng

 却  璩  桑  桂  濮  牛  寿   通

 biān hù yàn jì jiá pǔ shàng nóng

 边   扈 燕   冀 郏  浦 尚    农

 wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng

 温   别  庄     晏  柴   瞿  阎 充

 mù lián rú xí huàn ài yú róng

 慕 连   茹 习 宦    艾 鱼 容

 xiàng gǔ yì shēn gé liào gēng zhōng

 向    古 易 慎   戈  廖   庚   终

 jì jù héng bù dù gěng mǎn hóng

 暨 居 衡   步 都  耿   满  弘

 kuàng guó wén kòu guǎng lù quē dōng

 匡    国   文  寇  广    禄  阙 东

 ōu shū wò lì wèi yuè kuí lóng

 殴 殳  沃 利  蔚  越  夔  隆

 shī gǒng shè niè cháo gōu áo róng

 师   巩   厍  聂  晁   勾  敖  融

 lěng zǐ xīn kàn nà jiǎn ráo kōng

 冷   訾 辛   阚  那 简   饶  空

 zēng wú shā niè yǎng jú xù fēng

 曾   毋 沙   乜  养   鞠 须 丰

 cháo guān kuǎi xiàng zhā hòu jīng hóng

 巢   关    蒯   相    查 后   荆   红

 yóu zhú quán lù gě hòu huán gōng

 游   竺   权 逯  盖 後  桓   公

 中华百家姓全文目录册及汉语拼音(其次分开,双姓

 gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú

 公 孙     仲 孙     轩 辕     令 狐

 zhōng lí yú wén zhǎng sūn mù róng

 钟 离     宇 文  长 孙     慕 容

 xiān yú lǚ qiū sī tú sī kōng

 鲜 于   闾 丘   司 徒  司 空

 qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ chē

 亓 官    司 寇   仉 督    子 车

 zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī

 颛 孙   端 木   巫 马     公 西

 qī diāo lè zhèng rǎng sì gōng liáng

 漆 雕    乐 正    壤 驷     公 良

 tuò bá jiā gǔ zǎi fù gǔ liáng

 拓 拔   夹 谷   宰 父  谷 粱

 jìn chǔ yán fǎ rú yān tú qīn

 晋 楚    闫 法  汝 鄢   涂 钦

 duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén

 段 干     百 里  东 郭     南 门

 hū yán guī hǎi yáng shé wéi shēng

 呼 延   归 海   羊 舌     微 生

 yuè shuài gōu kàng kuàng hòu yǒu qín

 岳 帅      缑 亢      况 后    有 琴

 liáng qīu zuǒ qīu dōng mén xī mén

 梁 丘      左 丘    东 门   西 门

 shāng mù shé nài bó shǎng nán gōng

 商 牟     佘 佴   伯 赏     南 宫

 mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng 笙

 墨 哈  谯 笪   年 爱    阳 佟     陈生

 dì wú  yán fú  bǎi jiā xìng zhōng

 第 五   言 福  百 家     姓 终